بازدید وزیر برق عراق

بازدید وزیر برق عراق از شرکت صورت گرفت