شماره های داخلی شرکت

واحدداخلیواحدداخلی
دفتر مدیریت عامل۱۰۱حسابداری۱۰۹
تضمین کیفیت ۱۰۳مجری طرح فهام۲۰۷
بهره برداری سیستم های هوشمند۱۱۶فن آوری اطلاعات و شبکه۱۴۹
بازرگانی۱۲۶تولید۱۱۵
فنی و کنترل کیفیت۱۰۵نرم افزار۱۳۷
اداری۱۱۰برنامه ریزی۱۱۷