کنتور دیجیتال معمولی و هوشمند

کنتور هوشمند ۰٫۲S

کنتور تکفاز دیجیتال ایرانتک ۱۲ با قاب شاهین

ایران تک ۱۲ با قاب bsti 14

کنتور هوشمند سه فاز اتصال مستقیم ایرانتک ۳۰۰

کنتور هوشمند سه فاز اتصال ثانویه ایرانتک ۳۰۰

کنتور تکفاز دیجیتال ایرانتک ۱۲ با قاب شاهین

HXE300 AMI CTPT

HXE300 AMI CT

سه فاز مستقیم پیش پرداختی

تکفاز پیش پرداختی HXE310-KP

تکفاز پیش پرداختی HXE110-KP

IRANTech 34 سه فاز مستقیم ایران تک ۳۴

کنتورهای جمعی و قرائت گروهی

کنتور کشویی

کنتور تکفاز دیجیتال ایرانتک ۱۲ با قاب شاهین

جمع کننده کشویی

جمع کننده داده

جمع کننده داده

تکفاز دین ریل

سه فاز مستقیم دین ریل

پنل داخلی

تجهیزات قرائت، تست و ارتباط

باطری

قرائتگر

قرائتگر

آنتن کوتاه

آنتن بلند

دستگاه تست

پورت قرائت COM

پورت قرائت USB