برخی از پروژه های در کشور

پروژه کوروش (تهران)

پروژه مجتمع تجاری کوروش واقع در بزرگراه ستاری تهران در سال ۱۳۹۳ با تعداد ۵۸۲ دستگاه کنتور دیجیتال و معماری AMR ( قرائت کنتورهای دیجیتال به وسیله مودم ) به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه کنتور تکفاز کنتور سه فاز DCU
Dir CT CTPT
کوروش ۴۲۰ ۲۶ ۲۴ ۲ ۴۹

مجتمع مسکونی فدک ( اصفهان )

مجتمع مسکونی فدک واقع در شهرستان اصفهان با تعداد ۵۶۹ دستگاه کنتور هوشمند و معماری PLC به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه کنتور تکفاز کنتور سه فاز DCU
Dir CT CTPT
فدک اصفهان ۵۶۰ ۰ ۹ ۰ ۳

بازار ستاره اورامان ( کرمانشاه )​

مجتمع مسکونی سپهر واقع در شهرستان اصفهان با تعداد ۵۶۹ دستگاه کنتور هوشمند و معماری PLC به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه کنتور تکفاز کنتور سه فاز DCU
Dir CT CTPT
ستاره اورامان ۱۵۰ ۰ ۰ ۰ ۱

بازار پارچه فروشان ( کرمانشاه )

پروژه بازار پارچه فروشان واقع در شهرستان کرمانشاه با تعداد ۲۶۰ دستگاه کنتور هوشمند و معماری PLC به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه کنتور تکفاز کنتور سه فاز DCU
Dir CT CTPT
بازار کرمانشاه ۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۴

مجتمع مسکونی سپهر ( اصفهان )

مجتمع مسکونی سپهر واقع در شهرستان اصفهان با تعداد ۵۶۹ دستگاه کنتور هوشمند و معماری PLC به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه کنتور تکفاز کنتور سه فاز DCU
Dir CT CTPT
سپهر اصفهان ۴۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰

مجتمع تجاری بزرگمهر ( بابلسر )

پروژه مجتمع تجاری بزرگمهر واقع در استان مازندران شهرستان بابلسر با تعداد ۳۰ دستگاه کنتور هوشمند و ۱۶۰ کنتور دیجیتال و معماری PLC و AMR به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه کنتور تکفاز کنتور سه فاز DCU
Dir CT CTPT
بزرگمهر ۱۸۴ ۴ ۲ ۰ ۸

مجتمع تجاری سیتی سنتر ( تهران )

پروژه مجتمع تجاری سیتی سنتر واقع در شهر تهران با تعداد ۶۴۱ دستگاه کنتور هوشمند و معماری PLC به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه کنتور تکفاز کنتور سه فاز DCU
Dir CT CTPT
سیتی سنتر ۶۴۱ ۰ ۰ ۰ ۷