شهاب

سامانه مدیریت قرائت و تنظیمات کنتورهای هوشمند

بازدید وزیر برق عراق

آقای      وزیر برق عراق به همراه هیئت همراه و جمعی از مدیران صنعت برق از این شرکت بازدید کردند