معاونت مالی

علی اربابی

مدیر بازرگانی

حسین فاتحیان

مدیر کنترل و تضمین کیفیت

آذر خطیب

مدیر فناوری اطلاعات

محمدرضا برهانی نیا

مدیر بهره برداری کنتورهای هوشمند

منا کاهانیان

مدیر نرم افزار

مجید سنجی

مجری پروژه های هوشمند

عماد حاجی اربابی