برخی از پروژه های در شهر مشهد

پروژه خیابان خسروی مشهد

پروژه تعویض کنتورهای نرمال به هوشمند در خیابان خسروی مشهد در سال ۱۳۸۹ با تعداد ۲۳۷ دستگاه کنتور هوشمند در ۹ پست به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژهنوع کنتورتکفازنوع کنتور سه فازDCUمعماری مخابراتی
PLCRS485GPRSDirCTCTPT
خسروی (پست جدید پاساژ لیدوما)۲۱۴۲۲۱۹RS485، GPRS

فیدر شمشاد مشهد

پروژه فیدر شمشاد واقع در خیابان امام رضا (ع)  مشهد در سال ۱۳۹۱ با تعدادی بالغ بر ۲۲۰۰ دستگاه کنتور هوشمند در منطقه یی به وسعت ۳ کیلومتر مربع بصورت پراکنده و با معماری های مختلف  به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه نوع کنتورتکفاز نوع کنتور سه فاز DCU معماری مخابراتی
Dir CT CTPT
فیدر شمشاد ( بازار رضا ) ۲۱۰۳ ۷۴ ۲۴ ۱ ۷ RS485، GPRS ، PLC

مجتمع تجاری اداری مجد ۱

پروژه تجاری اداری مجد۱ واقع در خیابان قرنی مشهد در سال ۱۳۹۱ با تعداد ۲۱۶ دستگاه کنتور هوشمند به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه نوع کنتورتکفاز نوع کنتور سه فاز DCU معماری مخابراتی
PLC RS485 GPRS Dir CT CTPT
مجد ۲۱۱ ۳ ۲ ۲ RS485، GPRS

مجتمع تجاری اداری  وصال

پروژه تجاری اداری وصال واقع بلوار سپاد مشهد در سال ۱۳۹۱ با تعداد ۳۷۰ دستگاه کنتور هوشمند به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه نوع کنتورتکفاز نوع کنتور سه فاز DCU معماری مخابراتی
PLC RS485 GPRS Dir CT CTPT
وصال ۳۴۱ ۲۵ ۴ ۲ ۲ RS485، GPRS

مجتمع تجاری اداری آرمیتاژ طبرسی

پروژه تجاری اداری آرمیتاژ طبرسی واقع بلوار طبرسی مشهد در سال ۱۳۹۱ با تعداد ۲۰۴ دستگاه کنتور هوشمند به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه نوع کنتورتکفاز نوع کنتور سه فاز DCU معماری مخابراتی
PLC RS485 GPRS Dir CT CTPT
آرمیتاژ طبرسی ۱۹۶ ۱ ۵ ۲ ۲ PLC، GPRS

پروژه مجد ۲ (اطمینان و فروردین)

پروژه تجاری اداری اطمینان و فروردین واقع بلوار قرنی مشهد در سال ۱۳۹۲ با تعداد ۲۵۹ دستگاه کنتور هوشمند و معماری RS485 به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه کنتور تکفاز کنتور سه فاز DCU
Dir CT CTPT
اطمینان ۱۴۶ ۳ ۱ ۱
فروردین ۱۰۸ ۳ ۱

پروژه کیمیا (هتل سینور)

پروژه تجاری اقامتی کیمیا  واقع در میدان ۱۷ شهریور  مشهد در سال ۱۳۹۲ با تعداد ۲۵۴ دستگاه کنتور هوشمند و معماری RS485 به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه کنتور تکفاز کنتور سه فاز DCU
Dir CT CTPT
کیمیا ۲۵۰ ۰ ۳ ۱ ۲

پروژه برج های کوهسنگی ( مسکن شمال شرق)

پروژه مسکونی برج های کوهسنگی واقع خیابان کوهسنگی مشهد در سال ۱۳۹۲ با تعداد ۹۱ دستگاه کنتور هوشمند و معماری PLC به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه کنتور تکفاز کنتور سه فاز DCU
Dir CT CTPT
مسکن شمال شرق ۴۲ ۴۶ ۳ ۰ ۱

مجتمع تجاری مسکونی ثامن الحجج (علیه السلام)

پروژه مسکونی برج امام رضا (ثامن الحجج علیه السلام) واقع خیابان امام رضا (علیه السلام) مشهد در سال ۱۳۹۲ با تعداد ۲۵۳ دستگاه کنتور هوشمند و معماری PLC به تفکیک جدول ذیل به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه
نام پروژه کنتور تکفاز کنتور سه فاز DCU
Dir CT CTPT
ثامن الحجج (ع) ۲۳۸ ۱۰ ۵ ۳